Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) oprócz wielu zmian, wprowadza do obowiązku samorządów zadanie – tworzenie i obsługę zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół Interdyscyplinarny stanowi najważniejsze ogniwo gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem ZI jest skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy Kęty. Ich wspólne działania kompleksowo mają przyczyniać się do ograniczenia zjawiska przemocy wobec rodziny, a także do stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin doznających przemocy domowej.

Istotnym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego (zwanego dalej ZI) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

          Zakres działań ZI:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art. 9b, ust.2)

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (art. 9a, ust.3) wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 3. policji
 4. oświaty
 5. ochrony zdrowia
 6. organizacji pozarządowych

Zgodnie z ustawa do pracy w ZI można zaprosić kuratorów, prokuratorów, a także przedstawicieli innych podmiotów które działają w środowisku lokalnym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach zgodnie z ustawą zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny/grupa robocza jest powoływany w przypadku występowania problemów związanych z występowaniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. W skład grupy wchodzą przedstawiciele instytucji którzy kompetencyjnie mogą pomóc w rozwiązywaniu problemu i zaprzestaniu przemocy.

RÓŻNICE JAKIE WYSTĘPUJĄ

POMIĘDZY ZESPOŁEM INTERDYSCYPLINARNYM,

A ZESPOŁEM INTERDYSCYPLINARNYM/GRUPĄ ROBOCZĄ

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO/ GRUPY ROBOCZEJ

 

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie (art. 9b,ust.2,pkt 1)

*diagnoza skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Kęty,

*rozeznanie potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

*zasoby instytucjonalne 

 Opracowanie i realizacja planu pomocy                               w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie (art 9b, ust.3, pkt 1)

*określenie celów głównych i szczegółowych w pracy z osobą lub rodziną doświadczającą, przemocy w rodzinie

*wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację celów i terminów ich realizacji,

*wyznaczenie osób                   i instytucji, wspierających klienta w realizacji celów 

Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (art.9b,ust.2)

*praca z osobami i rodzinami z grupy ryzyka,

*edukacja osób doświadczających przemocy w rodzinie o konieczności podejmowania działań mających na celu zaprzestanie przemocy,

*organizacja grup wsparcia dla ofiar przemocy

Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych tym zjawiskiem

*regularne monitorowanie sposobu wywiązywania się klienta z założonych celów,weryfikacja niepowodzeń w tym zakresie. 

Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

*współpraca interdyscyplinarna w zakresie udzielania kompleksowej pomocy osobie lub rodzinie doświadczającej przemocy w rodzinie

Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań (art.9b,ust.3, pkt3)

*prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu pracy z rodziną, w tym ocena realizacji wyznaczonych celów

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach                                    i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

*promowanie działań i inicjowanie lokalnych mających na celu kształtowania właściwych postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie,
*podejmowanie działań edukacyjno – infomacyjnych                            o zasobach lokalnych                 w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   

Inicjowanie działań                         w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art.9b,ust.2,pkt5)

     

Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 1. 1. Porozumienie o współpracy z instytucjami i organizacjami
 2. 2. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego
 3. 3. Oświadczenia podpisane przez członków ZI o ochronie danych osobowych
 4. 4. Protokoły posiedzeń ZI oraz ZI/grup roboczych
 5. 5. Wniosek o zwołanie posiedzenia ZI
 6. 6. Plan pracy z rodziną będącą w zainteresowaniu ZI

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.