Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

aktywna integracja

Projekt „Aktywna integracja w Gminie Kęty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0009/20

Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 02.06.2022 r.

OGŁOSZENIE
wyniku otwartego konkursu ofert
na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kęty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

1. na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) informuję, że wpłynęły 2 oferty przygotowane przez:
a) Spółdzielnię socjalną „ESSOR”, ul. Gwarków Sławkowskich 4, 41-260 Sławków.
b) Fundację Stałego Rozwoju, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz.
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:
Spółdzielnię socjalną „ESSOR”, ul. Gwarków Sławkowskich 4, 41-260 Sławków.

Nazwa zadań publicznych:
Rodzaj zadania:
Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących zadań publicznych:
aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kęty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 105240,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Uzasadnienie punktacji:
1. Możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”.
Na przestrzeni okresu działalności tj. od 2017 roku oferent wykazał bardzo bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2018-2021 oferent wykazał dużą ilość zadań publicznych w zakresie zadań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Oferent wskazał szeroką kadrę osobową współpracującą z Oferentem, która będzie zaangażowana w realizację zadania. Kwalifikacje oraz doświadczenie wskazanej kadry zgodne jest z wymaganiami określonymi w ramach ogłoszenia. Wskazana osoby realizowały w przeszłości szkolenia o tematyce dokładnie tożsamej z zakresem merytorycznym szkoleń określonym w ramach konkursu. W ramach oferty wskazano podmioty z którymi Zleceniobiorca zadania będzie współpracował przy realizacji zadania. Z opisu doświadczenia tych podmiotów wynika iż dysponują potencjałem do prawidłowej realizacji zadania.

Fundacja Stałego Rozwoju.
Informacje zawarte w ofercie wskazują na bogate doświadczenie w realizacji różnego rodzaju zadań. Oferent wskazał mniejsze zasoby kadrowe, które będą zaangażowane w realizację zadania. Wśród wskazanych zasobów kadrowych wiele osób posiada kwalifikacje oraz wykształcenie które nie jest zgodne z wymaganiami określonymi w ramach ogłoszenia zatem umiejętności oraz potencjał tych osób nie mogą być wykorzystywane przy realizacji zadania.

2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”.
Oferta uwzględnia wszystkie elementy określone w ogłoszeniu o konkursie. Kalkulacja kosztów jest spójna. Koszty realizacji zadania mieszczą się w limicie określonym w ramach ogłoszenia o konkursie.

Fundacja Stałego Rozwoju,
Oferta uwzględnia wszystkie elementy określone w ogłoszeniu o konkursie. Kalkulacja kosztów jest spójna, ale ramach kosztów realizacji działań merytorycznych ujęto koszty koordynatora ds. dostępności mimo iż realizacja tego typu działań nie jest wymagana w ramach zakresu określonego w ogłoszeniu o konkursie.

3. Proponowana jakość wykonania danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3, będą realizować zadanie publiczne.
Zakres planowanych do realizacji działań zgodny jest z zakresem oraz wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Oferenci wskazali kwalifikacje i doświadczenie kadry, która będzie zaangażowana w realizację zadań. Kwalifikacje, doświadczenie oraz potencjał osób wskazanych w ramach oferty Spółdzielnia Socjalna „ESSOR” jest znacznie bogatsze niż wskazany w ramach oferty Fundacji Stałego Rozwoju. Kwalifikacje oraz wykształcenie wielu osób wskazanych przez Fundację Stałego Rozwoju jest niezgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie więc nie może być przydatne do realizacji zadania np.: specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści zarządzania projektami unijnymi, pośrednicy pracy – trenerzy zatrudnienie wspieranego, doradcy zawodowi.

4. Uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego oraz wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków.

W ramach ogłoszenia o konkursie nie był wymagany wkład finansowy. Oferenci w ramach ofert wskazali planowane wykorzystane wkładu niefinansowego.

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR” Oferent zakłada wkład własny w formie wkładu niefinansowego – osobowego. W ramach opisu zawartego w ofercie wskazano zadania które będą realizowane przez wolontariuszy.

Fundacja Stałego Rozwoju wskazała zadania, które będą realizowane w ramach wkładu własnego. W ramach wkładu własnego ujęto koszty koordynatora ds. dostępności - realizacja tego typu działań nie jest wymagana w ramach zakresu określonego w ogłoszeniu o konkursie.

5. Realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

Oferenci wskazali bardzo bogate doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Podany zakres zrealizowanych zdań zgodny jest z zakresem planowanym do realizacji w ramach konkursu. Wartość zrealizowanych zadań publicznych znacznie przekracza wysokość planowanej dotacji

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. Zm.):
1. Biuletyn Informacji Publicznej,
2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3. na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.