Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

aktywna integracja

Projekt „Aktywna integracja w Gminie Kęty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0009/20

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GOPS.DAO.021.21.22.MK
z dnia 06.05.2022r.

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTACH
z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kęty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

1. Rodzaj zadania
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kęty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

Szczegółowy opis zadania:

1.1. Zadanie realizowane będzie dla grup mieszanych osoby fizycznie zdrowe wraz z osobami z niepełnosprawnością w celu integracji i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakresu aktywizacji społecznej.

1.2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

1.3. Kwalifikacja uczestników do zadania będzie odbywała się na podstawie ewaluacji efektów osiągniętych w ramach realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

1.4 Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:

1) Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
2) Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
3) Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020,
4) Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
5) Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

1.5. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy zastosowaniu wszelkich wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących zagrożeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej i stosowania rygorów bezpieczeństwa.

1.6. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną terminy realizacji poszczególnych działań będą ustalane na bieżąco.

1.7. Podział zadania:

1. Podzadanie 1. Kurs ECDL dla 2 osób,

1) szkolenie zawodowe/kurs - nabycie, zmiana, dostosowanie kompetencji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia lub wykazania gotowości do podjęcia zatrudnienia;
2) należy przewidzieć wszelkie niezbędne materiały umożliwiające prawidłowe przygotowanie do egzaminu oraz koszt niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji szkolenia oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, określonych uprawnień zawodowych lub/i koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
3) Zakres kursu będzie obejmować:
MODUŁ BASE B4 - ARKUSZE KALKULACYJNE – Moduł ten pozwala wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń.
4) W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:

1. Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.
3. Szkolenie realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń z danego zakresu.
4. Miejsce realizacji – pomieszczenia udostępnione przez Zleceniodawcę.

2. Podzadanie 2. Szkolenia grupowe – wyjazdowe.

1) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

a) Wyjazd nr 1. dla 15 UP - osoby dorosłe, 11 UP – dzieci.

Realizacja szkoleń, z zakresu:

Warsztat: Trening radzenia sobie z emocjami i stresem.

Zakres wsparcia: sposoby reagowania na stres w obszarze środowiska (otoczenie, ludzie, styl życia), w obszarze fizjologicznym (napięcie mięśni, poziom hormonu stresu, relaksacja) i w obszarze psychologicznym (przekonania, nawyki, nastawienie do życia); przyjmowanie pochwał i krytyk; umiejętność swobodnego wyrażania swoich odczuć i ocen; rozpoznanie własnych emocji w relacjach międzyludzkich; metody budowania wewnętrznej siły i odporności psychicznej.

Uczestnicy: osoby dorosłe, liczba osób: 15, liczba godzin na grupę: 16. Wymagany 1 trener.

Warsztat dla dzieci: Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.
Zakres wsparcia: Zajęcia mają za zadanie m.in. wspomagać ogólny rozwój dziecka; zredukować poziom lęku przed rzeczywistością społeczną, przyrodniczą; wpłynąć korzystnie na rozwój percepcji węchowej, smakowej, wzrokowej, słuchowej i czuciowej; poprawić koncentrację uwagi i zredukować poziom lęku przed sytuacjami zadaniowymi; rozwinąć podstawowe umiejętności służące do świadomego i samodzielnego poznawania rzeczywistości; uczyć dzieci współpracy, prawidłowego kontaktu wzrokowego, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowania próśb i pragnień.

Uczestnicy: dzieci, Liczba dzieci: 11 ( wymaganych 2 trenerów), Liczba godzin: 16.

b) Wyjazd nr 2. dla 15 UP - osoby dorosłe, 11 UP – dzieci.

Realizacja szkoleń, z zakresu:

Warsztat: Poczucie własnej wartości.

Zakres wsparcia: rozpoznawanie mocnych i słabych stron; kształtowanie pozytywnej samooceny; rozwój samoświadomości swoich zasobów; jak zwiększyć pewność siebie; wpływ opinii innych na samoocenę; tworzenie pozytywnych afirmacji; poczucie własnej wartości w relacjach z innymi ludźmi.

Uczestnicy: osoby dorosłe, liczba osób: 15, liczba godzin na grupę: 16. Wymagany 1 trener.

Warsztat dla dzieci: Zajęcia psychomotoryczne.
Zakres wsparcia: usprawnianie funkcji psychomotorycznych (wrażliwości na bodźce, zdolności do wyobrażeń, spostrzegania, kojarzenia, motywacji); aktywizowanie całego organizmu dziecka poprzez angażowanie poszczególnych analizatorów (ruchowego, słuchowego, wzrokowego, dotykowego) oraz uspołecznianie dzieci.

Uczestnicy: dzieci, Liczba dzieci: 11 ( wymaganych 2 trenerów), Liczba godzin: 16.

c) Wyjazd nr 3. dla 15 UP - osoby dorosłe, 11 UP – dzieci.

Realizacja szkoleń, z zakresu:

Warsztat: Skuteczna komunikacja interpersonalna.

Zakres wsparcia: nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmowy, słuchania, werbalizowania swoich myśli, uczuć i spostrzeżeń, udzielania informacji zwrotnej; porozumiewanie się w relacjach społecznych; werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji; komunikowanie w pierwszej osobie; kontakt wzrokowy; mówienie o potrzebach i oczekiwaniach; usuwanie barier komunikacyjnych.

Uczestnicy: osoby dorosłe, liczba osób: 15, liczba godzin na grupę: 16. Wymagany 1 trener.

Warsztat dla dzieci: Trening umiejętności społecznych.
Zakres wsparcia: zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we
własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

Uczestnicy: dzieci, Liczba dzieci: 11 ( wymaganych 2 trenerów), Liczba godzin: 16.

2) Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia zapewniona zostanie dla uczestników projektu, 2 pracownika GOPS oraz osób zależnych: 2 osoby dorosłe oraz 3 dzieci wymagających opieki w trakcie udziału rodziców w szkoleniu.

3) Warsztaty będą realizowane w formie wyjazdów dwudniowych – terminy do ustalenia.

4) Zakres usługi noclegowo-gastronomicznej obejmuje:

a) Nocleg wraz ze śniadaniem dla osób dorosłych,
b) Nocleg wraz ze śniadaniem dla dzieci,
c) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla osób dorosłych,
d) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) dla dzieci,
e) Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, owoce, ciastka) dla osób dorosłych,
f) Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, herbata, napoje, soki, woda mineralna) dla dzieci,
g) Kolacja dla osób dorosłych,
h) Kolacja dla dzieci,
i) Sale szkoleniowe każdego dnia – po jednej sali dla każdej grupy,
j) Sala do opieki nad dziećmi – jedna sala każdego dnia.
k) Animator dla dzieci, które nie uczestniczą we wsparciu - opieka nad dziećmi każdego dnia: co najmniej 1 osoba.
l) Basen dostępny dla osób każdego dnia realizacji usługi.

5) Ośrodek w którym realizowana będzie usługa noclegowo-gastronomiczna musi spełniać następujące warunki:

a) Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
b) Ośrodek dysponuje salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,
c) Zarówno pokoje jak i sale szkoleniowe udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku.
d) Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony w łazienkę.
e) Basen na terenie ośrodka,
f) Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 200 kilometrów od miejscowości Kęty, kod pocztowy 32-650 (licząc trasę przejazdu autokarem zgodnie ze wskazaniem aplikacji maps.google.pl).
g) Ośrodek dostosowany do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących zagrożeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej i stosowania rygorów bezpieczeństwa.
h) Ośrodek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6) W ramach realizacji usługi Realizator zapewni:

a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
b) Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.
c) Szkolenie realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń z danego zakresu.
d) Usługa animatora realizowana przez osoby posiadające uprawnienia do opieki nad dziećmi.
e) Czas trwania: godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
f) Transport dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową ( w razie wystąpienia takiej realnej potrzeby), na miejsce szkolenia i powrót.

1.8. Metody realizacji zajęć:

1. zajęcia indywidualne,
2. zajęcia grupowe;

1.9. Kontrola realizacji zadania.

1. Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji,
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć, listy obecności dla każdego uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia. Zleceniobiorca wystawi zaświadczenia dla osób biorących udział w szkoleniach.
3. Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadania muszą być prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
2.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 105240,00 zł.
2.2. Suma środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej /aktywizacji społeczno-zawodowej / w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim wyniosła: w roku 2021: 0,00 zł., w roku 2022: 0,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.
3.1. Podmiot ubiegający się o dotację jako oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
3.2. Umowa zawarta z oferentem określi warunki merytoryczno- finansowe realizacji zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.
3.3. Zleceniodawca przewiduje możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami określonymi w ramach oferty do kwoty nie przekraczającej 10% wartości zadania, przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu w ramach danego zadania możliwe są bez ograniczeń.

4. Termin i warunki realizacji zadania.
4.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 20.12.2022 r.

5. Termin i sposób składania ofert.
5.1.Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 z późn. zm.)
5.2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty;
5.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

- osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,
- inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,
- notariusz.

5.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;
5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

- uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.
- uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.

5.7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.
5.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
5.9. Oferty należy składać do dnia 30.05.2022 do godziny 9.00 wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie opisanej: „Konkurs na realizację zadania publicznego”, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty (sekretariat).
5.10. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
6.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2022 godzina 10.00.
6.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów (zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert) :
6.4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:

- możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: (0-10 punków)
- proponowana jakość wykonania danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)
- uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)
- realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)

6.5. W konkursie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
6.6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 21 dni od upływu terminu do składania ofert.
6.7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki:
Ogłoszenie (PDF)
I. Oferta – wzór (docx)
II. Umowa – wzór (docx)
III. Sprawozdanie – wzór (docx)

Publikacja:
1. Biuletyn Informacji Publicznej
2. Strona internetowa: www.gops.kety.pl
3. Tablica ogłoszeń w budynku.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.