Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - Dobro małoletnich

Dobro małoletnich

ZABEZPIECZENIE DOBRA MAŁOLETNICH DZIECI 

- INTERWENCJA W ŚRODOWISKU

 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła nowe uprawnienia dla pracownika socjalnego art.12a ust.1 dotyczące:

  1. Prawa odebrania małoletniego dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia,
  2. Umieszczenia go u innej nie zamieszkałej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej,
  3. Prawa pracownika socjalnego do odebrania dziecka z miejsca jego pobytu z zachowaniem odpowiedniej procedury, podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, jeżeli stwierdzi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dziecka, w związku z występowaniem w tej rodzinie przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna, emocjonalna).

Procedura postępowania w przypadku podjęcia działań w sytuacji wymagającej odebrania dziecka art.12a

 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie daje pracownikom pomocy społecznej nowe możliwości prawne, mające na celu zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia w związku z występowaniem przemocy domowej w rodzinie.  Pracownik socjalny jako specjalista posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, która pozwala mu na dokonanie oceny zagrożenia życia lub zdrowia małoletniego dziecka.

Art.12a, ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pracownikowi socjalnemu wykonującemu swoje obowiązki służbowe  daje możliwości podjęcia działań mających na celu zabezpieczenia dziecka w przypadku zagrożenia życia i zdrowia i umieszczenie go w innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115§ 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny lub innej rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej.

Podczas interwencji istotna jest obecność trzech służb: pracownika socjalnego, funkcjonariusza policji oraz przedstawiciela służby zdrowia. W zależności kto podejmie informacje o podejrzeniu zaistnienia okoliczności wymagających podjęcia w/w działań zawiadamia  pozostałe służby.

Pracownik socjalny dokonuje oceny sytuacji dziecka, czy małoletnie dziecko może pozostać pod opieką jednego z rodziców, gdy drugie  z nich jest np. agresywne, pod wpływem alkoholu i stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życiu dziecka. Funkcjonariusz Policji posiada uprawnienia do zatrzymania (art.15 ust. pkt 3 ustawy o policji) osoby stwarzającej w sposób bezpośredni zagrożenie życia i zdrowia. W przypadku podjęcia decyzji o zatrzymaniu tej osoby dziecko może pozostać w domu pod opieką innej pełnoletniej osoby, która z nim zamieszkuje; pracownik socjalny niezwłocznie informuje o tym fakcie Sąd Rodzinny. W przypadku, gdy małoletnie dziecko pozostaje pod wyłączną opieką rodzica lub opiekuna, który stwarza zagrożenie dla jego życia i zdrowia, zostaje ono umieszczone przez pracownika socjalnego w pieczy zastępczej zgodnie z procedurą opisaną w art.12a–c ustawy.

W tym wypadku funkcjonariusz policji, pracownik socjalny oraz przedstawiciel służby zdrowia podejmują decyzję o umieszczeniu dziecka  w innej nie zamieszkałej wspólnie osoby spokrewnionej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej art.12a ust.3.

Funkcjonariusz Policji zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu dziecku, pracownikowi socjalnemu oraz innym osobom będącym na miejscu zdarzenia, na wniosek pracownika socjalnego udziela on niezbędnej pomocy przy umieszczaniu dziecka u innej nie zamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej.

Obecne służby sporządzają notatki z miejsca zdarzenia. Zostaje spisane „Oświadczenie o powierzeniu dziecka odebranego przez pracownika socjalnego”  do czasu wydania przez Sąd orzeczenia w tej sprawie. Pracownik socjalny lub funkcjonariusz policji wręcza rodzicom lub opiekunom dziecka pouczenie o prawie do złożenia zażalenia. Odwołanie od decyzji o odebraniu dziecka przysługuje rodzicowi, prawnemu opiekunowi za pośrednictwem policji lub ośrodka pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia Sąd Rodzinny o zaistniałej sytuacji, w załączeniu przekazuje kopię notatki z interwencji, oświadczenie o powierzeniu  dziecka odebranego przez pracownika socjalnego oraz kopię  pouczenia o prawie do złożenia zażalenia.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.