Usługi opiekuńcze

CZYM SĄ USŁUGI OPIEKUŃCZE?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ USŁUGI OPIEKUŃCZE?

1. Osobom chorym, samotnym oraz nie posiadającym rodzin w pobliżu swego miejsca zamieszkania.
2. Obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodzinami wyłącznie w godzinach pracy członków rodziny.
3. Osobom niepełnosprawnym na zasadach jak wyżej.
4. W miarę możliwości innym osobom dotkniętym wypadkami losu.

JAKI JEST ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH?

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia na podstawie Zarządzenia Nr 11/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach z dnia 19 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowych zasad realizacji usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Usługi opiekuńcze mogą obejmować następujące czynności:
a) Związane z samoobsługą:
    · Dbanie o higienę osobistą – toaleta, pomoc w kąpieli, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
    · Zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
    · Podawanie posiłków,
    · Podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza,
    · Przesłanie łóżka,
    · Inne czynności wg potrzeb
b) Związane z prowadzeniem domu:
    · Utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez klienta oraz sprzętu i urządzeń sanitarnych,
    · Pranie bielizny w sprzęcie zmechanizowanym lub oddawanie do pralni,
    · Pomoc w przygotowaniu posiłku lub dostarczenie posiłku ze stołówki,
    · Zakup niezbędnych artykułów w najbliższym sklepie,
    · Przynoszenie węgla do 5 kg oraz palenie w piecu.
c) Związane z załatwianiem spraw:
    · Zgłaszanie wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych,
    · Realizacja recept,
    · Uiszczanie rachunków,
    · Zgłaszanie napraw,
    · Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
    · Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów,
    · Inne w zależności od zaistniałych potrzeb.

Zakres świadczonych usług ustalany jest przez pracownika socjalnego wspólnie z koordynatorem działu w oparciu o oczekiwania strony.

PAMIĘTAJ !!!
OSOBA ŚWIADCZĄCA USŁUGI OPIEKUŃCZE MA POMAGAĆ, A NIE WYRĘCZAĆ !!!

USŁUGI OPIEKUŃCZE - WYMOGI FORMALNE

· Usługi opiekuńcze są przyznawane w formie decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej.
· Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
· Do przyznania usług opiekuńczych może obowiązywać lista oczekujących.