Kiedy można otrzymać zasiłek

Informacja o zasadach ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004  (Dz. U z 2015 r. poz. 163 ze zm.)Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzebie ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Drugą przesłanką uzasadniającą przyznanie pomocy finansowej  jest  trudna sytuacja finansowa:

 • dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 634 zł kryterium dochodowego (art.8 ust.1 pkt.1 ustawy),
 • dla osób w rodzinie, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł kryterium dochodowego (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy)

Przy ustalaniu sytuacji dochodowej pod uwagę bierze się dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, pomniejszoną o:

 •  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 •  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
 •  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie zaświadczenia, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego  lub oświadczenia strony zawierającego informację o wysokości:

 •  przychodu,
 •  kosztów uzyskania przychodu,
 •  różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 •  dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach
     o których mowa  w ust 6 ustawy o pomocy społecznej,
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • należnego podatku,
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem
 • pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 

Formy Pomocy:

 

Podstawową formą wsparcia jest praca socjalna - świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest :

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

Wsparcie finansowe:

 

1. Zasiłek celowy jest przyznawany  w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, biletów socjalnych, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłków celowych jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych ośrodka oraz sytuacji materialno- bytowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

 

 Zasiłek celowy może być przyznany także osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

2. Specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, przy czym wysokość przyznanego zasiłku nie może przekraczać kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.


3. Zasiek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

 

 4. Zasiłek  stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

  

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł.
 • W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

 5.  Przyznanie gorącego posiłku osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić lub pokrycie kosztów wyżywienia dla dzieci w szkole lub przedszkolu.

 

JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK

 

Należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach ul. Żwirki i Wigury 8  pok. 3 lub 4.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 7.00-11.00

Wtorek - 8.00-11.00

Środa – 7.00- 11.00

Czwartek – 7.00- 11.00

Zwracając się o pomoc należy przedstawić swoją prośbę na piśmie, można również zgłosić potrzebę telefonicznie. Pracownik socjalny odwiedza osobę starającą się o pomoc w jej miejscu zamieszkania, w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.  Na tej podstawie, po dokładnym poznaniu indywidualnej sytuacji rodzinno-bytowej osoby/rodziny, planowana jest pomoc.

Pracownik socjalny poprosi wszystkich członków rodziny o przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody oraz dołączenie innych zaświadczeń/oświadczeń niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej i materialno- bytowej osoby/rodziny.

Pracownik socjalny, wspólnie z osobą/rodziną, ustali plan pracy, określający zakres działań które podejmą obie strony (tj osoba/ rodzina i pracownik socjalny) aby poprawić sytuację życiową osoby/rodziny.  Działania te mają przyczynić się do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zgodnie z art. 4 ustawy osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik socjalny zgodnie z art. 103 ustawy o pomocy społecznej rozezna również sytuację materialno - bytową u najbliższej rodziny zamieszkującej oddzielnie (małżonka, zstępni, wstępni ) pod kątem możliwości udzielenia pomocy osobie ubiegającej się o świadczenia.