Świadczenia

Dział Pomocy Środowiskowej

zajmuje się pracą socjalną w środowisku, która ma na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w pokonaniu życiowych trudności.

„Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”. (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 163 ze zm.)

Pomoc ta polega na wzmocnieniu potencjału osoby/ rodziny,  jej zdolności i kompetencji życiowych, niezbędnych do poprawy sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni towarzyszą rodzinie w procesie zmiany, motywują do aktywności  i współpracy.  Wskazują rodzinie jej uprawnienia, możliwości i zasoby, które może wykorzystać, aby poprawić swoją sytuację.  

Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej zajmują się m.in.: profilaktyką, poradnictwem, identyfikacją zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowaniem do tych świadczeń, diagnozą lokalnych problemów społecznych, pobudzaniem społecznej aktywności a także  inicjowaniem nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.

Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe, które są podstawowym narzędziem diagnozy, pozwalającym określić sytuację materialno-bytową, mieszkaniową i zdrowotną członków rodziny, zidentyfikować problemy i na tej podstawie zbudować, wspólnie z rodziną, plan pracy, zmierzający do poprawy sytuacji w rodzinie.  

Podstawowym warunkiem zmiany sytuacji rodziny jest współpraca jej członków z pracownikiem socjalnym w realizacji działań zmierzających do poprawy sytuacji rodziny.