Procedura Niebieskiej karty

 

Działania podejmowane w ramach procedury Niebieska karta wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskiej karty"oraz wzorów formularzy "Niebieska karta" (zał. Nr 1).

 • zapewnienie bezpieczeństwa osobie, rodzinie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • wypełnienie formularza NK  A (zał. Nr 2) w obecności osoby, co  do której istnieje podejrzenie, że jest ofiara przemocy domowej. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza z uwagi na jej nieobecność, stan jej zdrowia lub zagrożenie jej życia i zdrowia, wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu z nią kontaktu. Zakłada się wypełnienie NK A bez udziału tej osoby.
 • w przypadku gdy istnieje podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka, wszelkie czynności podejmowane są i realizowane są w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego;
 • w przypadku gdy osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy względem dziecka są rodzice lub opiekunowie, wszelkie działania z dzieckiem podejmuje się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (art 115§ 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz. 553 z póź. zm.);
 • wskazane jest by wszelkie działania z udziałem małoletniego dziecka odbywały się  w obecności psychologa;
 • po wypełnieniu formularza NK A osobie, co do której istnieje  podejrzenie,  że jest dotknięta przemocą domową, przekazuje sie formularz NK B (zał. Nr 3);
 • wypełniony formularz NK A zostaje przekazany przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego w ciągu 7 dni od dnia wszczęcia procedury;
 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie później niż do 3 dni przekazuje kartę NK A do zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej;
 • na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej zapraszana jest osoba, co do której zachodzi podejrzenie stosowania przemocy, analizowana jest sytuacja rodziny i wypełniony zostaje formularz NK C (zał. Nr 4);
 • na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej wezwana zostaje osoba, co do której zachodzi podejrzenie że stosuje przemocy wobec swojej rodzin, wypełniony zostaje formularz NK D (zał. Nr 5);

Spotkania z osobami wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osobami wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

 

Podejmowane działania

 

 • udzielenie wszechstronnej informacji, w tym na temat instytucji i organizacji pomagających osobom przemocy domowej.
 • diagnoza sytuacji rodziny lub osoby doznających przemocy domowej;
 • udzielenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego, prawnego, itp.
 • skierowanie osoby lub rodziny w sytuacjach uzasadnionych do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (okres krótkoterminowy) lub do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem lub w Tarnowie.
 • zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez: umożliwienie skierowania do rodziny asystenta rodziny, skierowania do placówki wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej).
 • prowadzenie działań interdyscyplinarnych nas rzecz osób będących w kryzysie.
 • ewaluacja efektów działań wszystkich służb powołanych do pracy z rodziną.

 

W ramach pomocy psychologicznej, prawnej oraz pracy socjalnej osoby doznające przemocy  w rodzinie nabywają umiejętności ochrony przed sprawca przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny/grupa robocza dla każdej rodziny ustala indywidualny plan pomocy. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie zapraszane są do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie.

W przypadku, gdy zostaje powzięte podejrzenie o popełnieniu  ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie niezwłocznie zostaje powiadomiona policja lub prokuratura.

Po zdiagnozowaniu sytuacji w rodzinie, osobie wobec której istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie proponowana jest pomoc w formie:

 

 • udziału w programie korekcyjno edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • udzielenia informacji, gdzie taki program jest realizowany;
 • udzielenie informacji na temat placówek terapii uzależnień  (odpowiednio do potrzeb);
 • prowadzenie działań interdyscyplinarnych

 

Procedurę "Niebieskiej karty" realizują wszystkie podmioty określone w art. 9D ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, natomiast formularz Niebieskiej karty A (zwanej dalej NK A) wszczynającej procedurę wypełnia podmiot, który jako pierwszy podjął wiadomość o występowaniu faktu przemocy w rodzinie, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011r. W sprawie procedury "Niebieskiej karty" oraz wzorów formularzy Niebieska karta ( Zał. 1).

 

 1. zał. 1 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskiej karty"oraz wzorów formularzy "Niebieska karta"

  2. zał. 2 NKA

   3. zał. 3 NKB

   4. zał. 4 NKC

   5. zał. 5. NKD