Prev Next Page:

Akademia rodzica - wykaz zajęć

Drodzy Rodzice, bycia rodzicem – nie idealnym, ale wystarczająco dobrym – można się nauczyć. Serdecznie zapraszamy do udziału w Akademii Rodzica – to cykl 10 bezpłatnych spotkań...

Czytaj...

Punkt informacji dla Seniorów

Seniorzy oraz ich rodziny bardzo często napotykają na trudności w załatwianiu swoich spraw. Ogrom biurokracji oraz ilość miejsc, w których załatwiane są sprawy dla osób...

Czytaj...

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społeczn…

„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu” – kolejny projekt GOPS w Kętach Gmina Kęty rekomendowana została do otrzymania dotacji w wysokości 99 000 zł na realizację projektu pn....

Czytaj...

Kolejne pozyskane środki finansowe

Kolejne pozyskane środki finansowe, tym razem na rzecz Seniorów. Po raz kolejny Gmina Kęty  otrzymała  dofinansowanie na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach. Kwota 72 tys....

Czytaj...

Akademia rodzica - 21.12.2017

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! to cykl bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. SPOTKANIE: „Rozwój emocjonalny dzieci w wieku wczesnoszkolnym...

Czytaj...

Akademia rodzica - 30.11.2017

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! w cyklu bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj...

Akademia rodzica - 26.10.2017

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! w cyklu bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj...

Ognisko Integracyjne POSTAW NA RODZINĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach wraz z Partnerami serdecznie zapraszają na II Ognisko Integracyjne „POSTAW NA RODZINĘ”, które odbędzie się w dniu 30.09.2017 r....

Czytaj...

Akademia rodzica - 28.09.2017

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! w cyklu bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj...

Akademia rodzica - 06.07.2017

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! w cyklu bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj...

Protokół konkursu Bezpieczny Dom

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej dot. konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczny dom” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod patronatem Burmistrza Gminy...

Czytaj...

Akademia rodzica - 25.05.2017

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! w cyklu bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj...

Akademia rodzica - 27.03.2017

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! w cyklu bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj...

Akademia rodzica - 27.02.2017

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! w cyklu bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj...

Akademia rodzica - 30.01.2017

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! w cyklu bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj...

Kęccy strażacy rozdali czujniki czadu. T…

Co roku strażacy przypominają o zagrożeniach wynikających z nieszczelności przewodów kominowych, złej eksploatacji urządzeń grzewczych i braku odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach. Dlatego w celu podniesienia...

Czytaj...

Akademia rodzica - 20.12.2016

Zapraszamy do udziału w AKADEMII RODZICA! w cyklu bezpłatnych spotkań Zespołu Asysty Rodzinnej i psychologa z rodzicami, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko. Szczegóły na załączonym plakacie.

Czytaj...

Ogrzewalnia w Kętach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach przypomina, że w dniu 24 października b.r. po przeprowadzonym remoncie, otwarta została w Kętach ogrzewalnia. Podobnie jak w ubiegłych...

Czytaj...

Sprawozdanie za rok 2012

 


Sprawozdanie z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach

wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny

za rok 2012

 

 PREZENTACJA W FORMACIE PDF DO POBRANIA 

 

Na podstawie art. 110 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 (tj. Dz. U z 2013 poz. 182) przedstawiam coroczne sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach za 2012 rok, wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny (art.179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm)

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, realizowane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i obejmują działania osłonowo - aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji  życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek, realizując swoje zadania statutowe, opiera się również na Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kęty na lata 2007-2013, która określa kierunki polityki w zakresie problemów społecznych. Cele zawarte w strategii rozwinięte są w programach gminnych tj: Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminny program ochrony ofiar przemocy, Gminny program reintegracji społecznej i zawodowej, Gminny program wspierania rodziny. 

 

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej do podstawowych zadań pomocy społecznej należą:

 • świadczenie pracy socjalnej;
 • prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej;
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Wysiłki ośrodka pomocy społecznej zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

I. Świadczenia z pomocy społecznej

 

1. Świadczenia niepieniężne

Jednym z głównych świadczeń niepieniężnych, realizowanych przez Ośrodek jest praca socjalna. Praca socjalna, świadczona na rzecz osób i rodzin, ma na celu wzmocnienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym. Prowadzona jest w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności klientów GOPS oraz społeczności lokalnych. Krąg odbiorców jest bardzo szeroki, gdyż praca socjalna świadczona jest niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny, a pomoc taką otrzymuje każda rodzina, która zgłasza takie oczekiwanie.

 

1.1.PROJEKT SYSTEMOWY „CZAS AKTYWNOŚCI SZANSĄ NA ZMIANY”

Projekt systemowy „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gminy Kęty”  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób z rodzin wieloproblemowych, przede wszystkim do rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz do osób z problemem alkoholowym.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji członków rodzin, będących klientami GOPS poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Celami szczegółowymi są:

 1. Budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin pozostających w kryzysie spowodowanym uzależnieniem od alkoholu
 2. Podniesienie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły uczestników
 3. Podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych poprzez nabycie przez beneficjentów umiejętności właściwego realizowania ról społecznych w rodzinie i środowisku
 4. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej na rzecz poprawy jakości funkcjonowania rodziny i wzmacniania kompetencji wychowawczych

W 2012 roku zawarto 29 kontraktów socjalnych z 27 nowymi uczestnikami projektu oraz 2 osobami powracającymi do projektu z 2009 roku. Jedna uczestniczka kontynuowała swój udział w projekcie z roku 2011. Łącznie w 2012 roku wsparciem objęto 30 osób.

W 2012 roku zrealizowane zostały następujące działania:

 1. Dla uczestników zorganizowane zostały warsztaty grupowe – Trening Umiejętności Społecznych, w którym uczestniczyło 26 osób (ukończyło 21). Celem warsztatów było przyjęcie postawy aktywnej w pokonywaniu życiowych trudności, odkrycie własnych zasobów i na bazie tego zbudowanie poczucia własnej wartości oraz poznanie zasad efektywnej komunikacji w relacjach społecznych. Zajęcia terapeutyczne odbywały się w dwóch grupach i obejmowały 40 godzin.
 2. Dla osób z rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych zorganizowany został Trening Kompetencji Życiowych z Elementami Rozwoju Osobistego, którego celem było poznanie różnych aspektów życia rodzinnego, nabycie świadomości mechanizmów kształtujących więzi w rodzinie, poznanie zasad i nabycie umiejętności kształtowania dobrych relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz poznanie zasad asertywnego wyrażania emocji i ich regulacji. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach  i trwały dla każdej grupy po 28 godzin.  Warsztaty ukończyło 20 osób.
 3. W dniach 14.09.2012 – 16.09.2012 odbyła się wyjazdowa sesja warsztatowo-terapeutyczna dla uczestników projektu w miejscowości Murzasichle koło Zakopanego. W sesji wyjazdowej uczestniczyli rodzice z dziećmi, małżeństwa bez dzieci oraz osoby samotne. Wyjazd był uwieńczeniem i pogłębieniem dotychczasowych treningów. Sesja była prowadzona metodą treningową w celu umożliwienia uczestnikom doświadczenia własnej sprawczości i praktycznego przepracowania kontroli wewnętrznej.  Zajęcia warsztatowo – treningowe
  i terapeutyczne realizowane były równolegle. Podczas wyjazdu można było skorzystać z: zajęć z terapeutą uzależnień, warsztatów rozwojowych dla dzieci, terapii rodzinnej i treningu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z psychoterapeutą i trenerem PTP, zajęć integracyjnych dla rodzin z dziećmi, zajęć arteterapii i choreoterapii, konsultacji indywidualnych. Ponadto dla uczestników przewidziane zostały atrakcje w postaci zwiedzania Zakopanego oraz rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim.

Wszystkie warsztaty prowadzone były przez specjalistów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 1. W miesiącu grudniu zorganizowane zostały Warsztaty Kreatywnego Spędzania Czasu Wolnego, podczas których przy użyciu elementów psychoterapii, socjoterapii oraz arteterapii uczestnicy nabywali umiejętności konstruktywnego rozładowywania napięcia i stresów oraz budowanie poprawnych relacji rodzinnych podczas wspólnego wytwarzania wyrobów rękodzielniczych.

Przez cały czas trwania projektu uczestnicy projektu mogli korzystać z porad indywidualnych świadczonych przez psychologa, pedagoga, psychoterapeuty oraz prawnika. Dla osób uzależnionych od alkoholu świadczona była indywidualna terapia leczenia uzależnień.

 

19.12.2012 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na które zostali zaproszeni uczestnicy z trzech edycji projektu, a więc osoby uczestniczące w projekcie w roku 2010, 2011 oraz 2012.

 

W dwóch rodzinach świadczona była pomoc w formie mediacji rodzinnych i terapii. Specjaliści zatrudnieni do realizacji tego zadania przez siedem miesięcy pracowali z całymi rodzinami w ich środowisku zamieszkania. Podczas cotygodniowych spotkań rozwiązywane były problemy życia codziennego, spory i konflikty rodzinne. Podczas spotkań mediacyjnych prowadzonych z małżonkami, dzieci odbywały sesje terapeutyczne z wysokokwalifikowanym psychologiem.

W roku 2012, w związku z analizą potrzeb uczestników i środowiska, dokonywaną cyklicznie przez pracowników Działu, nawiązano współpracę z lekarzem psychiatrą, który odbywał spotkania diagnostyczno-konsultacyjne klientami GOPS.

 

Poza działaniami Aktywnej integracji Dział Projektu realizował zadania w ramach Działań o charakterze środowiskowym:

 

Dla dzieci Uczestników Projektu został zorganizowany wyjazd edukacyjno-kulturalny do Parku Doświadczeń w Krakowie. 19.10.2012 w Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej odbyła się debata społeczna „Niepełnosprawni – inni, a może tacy sami…”, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocowych oraz uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie Gminy.

 

W ramach obchodów Dni Kęt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Domem Kultury, Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Maltańską Służbą Medyczną Oddział Kęty przygotował piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka pn. „DOM BUDOWANY MIŁOŚCIĄ”

 

Ponadto w ramach projektu działał Klub Wolontariusza, w ramach którego wolontariusze regularnie pomagali w nauce dzieciom w Świetlicy Środowiskowej (świadczyli również pomoc dzieciom w miejscu zamieszkania), świadczyli pomoc osobom starszym w ich domach, pomagali wychowankom Domu Dziecka w Kętach, czynnie współuczestniczyli w organizacji pikniku rodzinnego, debaty społecznej, jak również z własnej inicjatywy zorganizowali koncert charytatywny na rzecz jednej z niepełnosprawnej mieszkanki Kęt.

Koszt realizacji projektu w 2012 roku wyniósł 368.669, 38 zł, w tym dofinansowanie 317.166,27 zł, wkład własny 51.503,11zł.

 

1.2  KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przystąpił do konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” na lata 2012-2013. Wniosek konkursowy został rozpatrzony pozytywnie i przyznano gminie dotację w kwocie 85.200 zł. Podmiotem zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w temacie konkursu, jest Klub Integracji Społecznej działający w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach. Celem głównym jego działalności jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2012 roku i potrwa do grudnia 2013 roku. Projektem objęto 31 osób. Wszyscy uczestnicy projektu zgłosili się do doradcy zawodowego celem sporządzenia indywidualnego planu działania. 26 osób uczestniczyło w zajęciach pt. „trening komunikacji interpersonalnych” oraz „autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku” prowadzonych przez doradcę zawodowego. W ramach zajęć autoprezentacji 20 osobom zapewniono wizytę w zakładzie fryzjerskim i kosmetycznym. Wszystkie 31 osób uczestniczące w projekcie uczęszczały na spotkania grupy wsparcia dla osób bezrobotnych i z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności. 4 osoby skorzystały z indywidualnych porad psychologicznych. Zajęcie z psychologiem w postaci prowadzonej grupy wsparcia i indywidualnych spotkań są nadal kontynuowane w roku 2013. Wszystkie osoby biorące udział w realizowanym projekcie zgłaszały się do pracownika prowadzącego Klub Integracji Społecznej, celem monitorowania aktualnych ofert pracy oraz sporządzenia dokumentów aplikacyjnych. 9 osób uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym prawno-organizacyjnych aspektów zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Uczestnicy KIS ukończyli następujące szkolenia zawodowe:

- 10 osób ukończyło szkolenie zawodowe pt. „ABC własnego biznesu”

- 10 osób ukończyło szkolenie zawodowe pt. „Profesjonalne sprzątanie”

- 10 osób ukończyło szkolenie zawodowe pt. „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu”

- 10 osób ukończyło szkolenie zawodowe pt. „Pracownik terenów zielonych”

- 13 osób ukończyło szkolenie zawodowe pt. „Podstawy komputera”

- 18 osób wzięło udział w zorganizowanym spotkaniu z przedstawicielem zakładu pracy chronionej.

W spotkaniu z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą, która jednocześnie udzieliła krótkiej informacji jak założyć własną firmę, uczestniczyło 9 osób.

6 osób z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności skierowanych zostało na giełdę pracy zorganizowaną wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu Filia w Kętach.

W ramach bloku kulturalno – edukacyjnego realizowano następujące działania:

- zajęcia relaksacyjne w grocie solnej,

- zajęciach z języka angielskiego,

- wyjścia na Fitness Klubu,

- wyjście do kina na seans pt. „Mój rower”,

- wyjście do muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach,

- wyjście do kina na seans pt. „Bitwa pod Wiedniem”,

- wyjście do kina na seans pt. „Jesteś Bogiem”

- wyjścia na basen.

 

Lider Klubu Integracji Społecznej jest koordynatorem prac społecznie- użytecznych, realizowanych na terenie gminy. Prace społecznie-użyteczne to forma aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Prace organizowane są w jednostkach gminnych tj. placówkach szkolnych i przedszkolnych, świetlicy środowiskowej, ośrodku pomocy społecznej. Osoby podlegające aktywizacji pracują tygodniowo nie więcej niż 10 godzin. W 2012 roku prace wykonywało 39 osób, w terminie od IV do XI. 2012r. Udział gminy Kęty w organizacji prac społecznie użytecznych wyniósł 28.032,00zł.

 

WSPIERANIE RODZINY - Realizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz. 887 z późn.zm).

 

Od kwietnia 2012r.w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach działa Zespół Asysty Rodzinnej. Szczegółowe zasady organizacji pracy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej określa Zarządzenie  Kierownika GOPS w Kętach nr: GOPS.021.4.12 z 01.06.2012r. Zespół tworzą: Koordynator Zespołu Asysty rodzinnej oraz dwóch asystentów rodziny. Ponadto w ramach pracy zespołu Ośrodek współpracował ze specjalistami: psychologiem, prawnikiem, specjalistą superwizji.

Do podstawowych zadań  Zespołu Asysty Rodzinnej należą m.in:

1. Zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej;

2. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny;

3. Podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny wśród jej członków;

4. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, w tym szczególnie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych;

5. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

6. Zwiększenie szans powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej;

7. Wsparcie rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych itp.

W skład Zespołu wchodzą:

1)   koordynator Asysty Rodzinnej;

2)   asystenci rodziny- dwie osoby

Odbiorcami usługi są:

1)    rodziny, których dzieci przebywają obecnie w  pieczy zastępczej, natomiast istnieje szansa ich powrotu do rodziny biologicznej;

2)    rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej;

3)    rodziny, u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej.

 

Oferta wsparcia rodziny obejmuje kompleksową pomoc asystenta rodziny, który w trakcie regularnych spotkań z rodziną modeluje zmiany w rodzinie, przy uwzględnieniu zasobów instytucjonalnych gminy. Do zadań asystentów należy udzielanie rodzinom szeroko rozumianego wsparcia, edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego oraz pomoc w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego, a także wspieranie roli rodziców, w taki sposób, by nabywali oni kompetencji, które pozwolą na prawidłowy rozwój psycho – fizyczny ich dzieci. Praca Zespołu opiera się o zasadę dobrowolności i współpracy rodziny z asystentem.

Od kwietnia 2012 r. usługą asystenta rodziny objętych zostało 15 środowisk z terenu gminy Kęty:. W rodzinach tych, poza problemami opiekuńczo – wychowawczymi, występują również problemy ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia od alkoholu, niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz przemoc. Liczba dzieci w tych środowiskach wynosi 33 z tego 26 ma możliwość wychowywania się w domach rodzinnych, siedmioro dzieci umieszczonych jest w pieczy zastępczej (trzy rodziny). Obserwowalny jest systematyczny wzrost liczby osób zainteresowanych wsparciem w formie asysty rodzinnej.

Zgodnie z art. 176 ust 5 cyt ustawy, do zadań własnych gminy należy m.in. współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i pieczy instytucjonalnej- np. placówce opiekuńczo – wychowawczej. Ośrodek pokrywał 10% kosztów, związanych z umieszczeniem w 2012r. w pieczy zastępczej 7 dzieci. Koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2012 roku wyniósł 9.343,77zł.

Na działania związane z realizacją Gminnego programu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 102.343,96zł.

 

1.4  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

W ramach GOPS funkcjonuje Dział profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej, podzielony na dwa zespoły: zespół ds. profilaktyki uzależnień oraz zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1.4.1 Zespół profilaktyki uzależnień.

W okresie sprawozdawczym prowadzona była kampania informacyjno – edukacyjna. Pracownicy socjalni rozpowszechniali ulotki, plakaty, informatory na temat uzależnień oraz instytucji udzielających w tym zakresie pomocy. W 2012 roku został zakupiony pakiet materiałów Prawda o alkoholu.

Zorganizowano prelekcje, dot. problemów uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, internetu oraz współuzależnienia. W prelekcjach wzięło udział 69 osób, w tym pedagodzy, pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni, a także osoby zainteresowane poruszanymi podczas prelekcji tematami.

W ramach programu realizowano poradnictwo specjalistyczne:

- porady prawne, w których skorzystały 63 osoby,

- porady terapeutyczne z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu skorzystało 86 osób,

- porady rodzinne, w ramach których z psychologiem spotkało się 51 osób,

- porady terapeuty dla sprawców przemocy domowej, w spotkaniach wzięło udział 11 osób.

Uruchomiono grupę terapeutyczną dla dzieci z rodzin zagrożonych zjawiskiem nadużywania alkoholu lub przemocy domowej, w której wzięło udział 7 dzieci, oraz warsztaty umiejętności wychowawczych, w których wzięło udział 8 osób.

Na działania związane z realizacją w/w zadań w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani wydatkowano 49.019,99zł.

1.4.2 Zespół przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r, Nr 180, poz. 1492 z późn.zm)

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie był realizatorem Gminnego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2012.

W ramach zadań zawartych w Programie przeprowadzono następujące działania:

Prowadzono akcję informacyjno –edukacyjną poprzez opracowanie i rozpowszechnianie informatorów, ulotek, plakatów na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, pozyskiwanie materiałów w ramach współpracy z ROPS, a także Niebieską Linią. W 2012 roku zostały zakupione książki oraz informatory na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

04 grudnia 2012 roku została zorganizowana Konferencja "Stop przemocy wobec dzieci. Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat..." II Konferencja była poświęcona zjawisku przemocy wobec dzieci. Adresatami konferencji byli mieszkańcy gminy Kęty, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, oraz przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w pomoc dzieciom uwikłanym w przemoc domową lub zagrożonym tym zjawiskiem.

Zorganizowany został happening przy współpracy z pracownikami Świetlicy Środowiskowej oraz harcerzami z Hufca Kęty. W czasie happeningu rozpowszechniano ulotki i informatory na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. W ramach akcji zostały zorganizowane gry i zabawy przy ognisku dla dzieci i młodzieży.

W ramach działań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapewniono osobom doznającym przemocy domowej lub zagrożonych tym zjawiskiem poradnictwo specjalistyczne”

-porady prawne- skorzystało 74 osoby,

-poradnictwo pedagogiczne - skorzystało 44 osoby,

-poradnictwo psychologiczne - skorzystały 43 osoby,

Dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. W grupie uczestniczyło 7 kobiet.

W 2012 roku została utworzona grupa terapeutyczna dla dzieci z rodzin doznających przemocy domowej lub zagrożonych tych zjawiskiem. W zajęciach uczestniczyło 12 dzieci. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Nowej Wsi.

W ramach struktury GOPS funkcjonował Punkt informacji wsparcia i pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej. Punkt działa dwa razy w tygodniu po godzinach stałej pracy ośrodka, a dyżury pełnią w nim pracownicy socjalni. W 2012roku 45 osób skorzystało z tej formy wsparcia.

W ramach Programu zorganizowano szkolenia dla pracowników socjalnych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

W 2012 roku powołano 47 zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych, założono 66 Niebieskich Kart. Pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objęto 70 rodzin.

Na działania związane z realizacją w/w zadań w ramach Gminnego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie wydatkowano 206.357,23zł, w tym dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wyniosła 30.615,00zł.

 

2. Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne przyznawane i wypłacane są w oparciu o kryterium dochodowe oraz inne przesłanki ujęte w ustawie o pomocy społecznej. Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 17 lipca 2012 roku zweryfikowane zostały kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Od 1 października 2012 r ustalono następujące kryteria:

a)   dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł (wcześniej 477 zł),

b)   dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł (wcześniej 351 zł).

Zmieniła się również wysokość zasiłku stałego, który obecnie wynosi 529zł (wcześniej 444zł).

 

W 2012 roku wydano decyzje administracyjne uprawniające do korzystania z różnych form pomocy oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla 409 rodzin i objęto pomocą 1011 osób w tych rodzinach.  

Pomoc społeczna realizowana jest w dwóch podstawowych kierunkach: pomocy środowiskowej i pomocy instytucjonalnej, przy uwzględnieniu przyczyn określonych w ustawie o pomocy społecznej. Do głównych przesłanek przyznawania pomocy finansowej w 2012 roku należą: ubóstwo-332 środowisk, bezrobocie-283, długotrwała i ciężka choroba-196, niepełnosprawność-161, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego-106, alkoholizm i narkomania-56. W wielu przypadkach w jednej rodzinie występowało sprzężenie wielu dysfunkcji. Zdecydowana większość osób korzystających z pomocy finansowej Ośrodka tj. 70% zamieszkuje teren miasta.

W ramach pomocy z tzw. zadań własnych gminy, dotowanych z budżetu państwa przyznano zasiłki okresowe dla 239 rodzin, liczba osób w rodzinach 659. Dla 237 rodzin przyznano zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, w 4 rodzinach z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby. Na zasiłki okresowe w 2012 r. wydatkowano łącznie 352.981,32zł z czego 325.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Zadaniem własnym gminy jest również wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych. W 2012r. tej formy pomocy skorzystało 322 rodziny, a wydatkowano na ten cel 231.516,57 zł, w tym zasiłki specjalne stanowią kwotę 33 339 zł i udzielono ich 67 rodzinom.

W ramach zadań własnych gminy, dofinansowanych z budżetu państwa Ośrodek pomocy wypłacał comiesięcznie 102 osobom zasiłki stałe. W 2012 r. wydatkowano na ten cel 376.099,01 zł. Zasiłek ten wypłaca się w większości przypadków tj. dla 90 osób wraz z obowiązkowym ubezpieczaniem zdrowotnym. Na pokrycie kosztów składki zdrowotnej wydatkowano 30.364,35zł.

 

 

3. Pozostała pomoc pozafinansowa

 

3.1 Pobyt w Domach Pomocy Społecznej

W 2012r Ośrodek współfinansował koszty pobytu w DPS 15 osób i wydatkował na ten cel 283 281,79.  

 

3.2 Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W 2012r. GOPS realizował ustawę „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego finansował koszty dożywiania dzieci w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjalnych, szkołach średnich i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Program przewiduje możliwość żywienia dzieci oraz osób samotnych, starych i niepełnosprawnych, z rodzin, w których dochód nie przekroczył 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Jednocześnie ustawa o pomocy społecznej precyzuje że gmina ma obowiązek zabezpieczenia gorącego posiłku dla osób dorosłych, które własnym staraniem nie są w stanie go przygotować.

W związku z powyższym w ramach ustawy objęto wsparciem 228 dzieci oraz 32 osoby dorosłe. Koszt realizacji programu wyniósł 159.602,60 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 80.655,90 zł a wkład własny gminy 78.946,70zł.

 

 3.3 Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze realizowane są w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. 

Skierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, czynności gospodarczych w obrębie mieszkania, opiekę higieniczną i pielęgnacyjną. Odpłatność za usługi regulowana jest w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Kętach XXI/211/2012 z dnia 25 maja 2012r. W 2012r. z tej formy pomocy skorzystało 25 osób. Koszt 1 godziny usługi wynosił 11,84 zł.

 

3.5 Wypoczynek letni poza miejscem zamieszkania.

Na realizację tego zadania przeznaczono 19.980 zł ze środków Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2012.

Z wypoczynku letniego, sfinansowanego przez GOPS, skorzystało łącznie 26 dzieci. Każdy z organizatorów wypoczynku letniego realizował zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach prowadzi stronę internetową www.gops.kety.pl, na której znajdują się informacje o wszystkich możliwych do uzyskania formach wsparcia.

 

II. Organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach

 

1.      Lokalizacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach zajmuje dwa budynki. Jeden przy ul. Żwirki i Wigury 8 (7 pomieszczeń), w którym zlokalizowane są następujące działy: kierownik, dział pomocy środowiskowej, dział usług opiekuńczych, dział obsługi i administracji, dział świadczeń i dział finansowo – księgowy. W drugim przy ul. Sobieskiego 41, ośrodek zajmuje drugie piętro i zlokalizowane są w nim następujące działy: Dział profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dział projektu oraz Klub Integracji Społecznej oraz Zespół ds. asysty rodzinnej, który rozpoczął działalność od kwietnia 2012r.


2.      Stan zatrudnienia w GOPS

Na dzień 31.12.2012 r, stan zatrudnienia w GOPS na podstawie umów o pracę, kształtował się następująco:

Kierownik – 1

Zastępca kierownika – kierownik działu pomocy środowiskowej – 1

Główny księgowy – 1

Kierownik działu świadczeń – 1

Kierownik działu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1

Koordynator projektu – 1

Lider Klubu Integracji Społecznej – specjalista pracy socjalnej – 1

Pracownicy socjalni – 16

Psycholog – 1

Asystenci rodziny - 2

Opiekunki osób starszych – 5

Pracownicy administracyjni tj księgowości, kadr, obsługi, świadczeń – 9

Pracownicy gospodarczy - 2

Łącznie 42 osoby.

 

Ponadto ośrodek zatrudniał w ramach umów cywilno – prawnych następujących specjalistów: psychologów, pedagogów, prawników, opiekunki osób starszych, terapeutów.

 

III. Bilans potrzeb

1. Konieczne jest rozważenie możliwości nowej lokalizacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która umożliwi funkcjonowanie jednostki zgodnie z zasadami i standardami obowiązującymi w obrębie pomocy społecznej. Ponadto umiejscowienie w jednym budynku wszystkich działów Ośrodka, wpłynie na poprawę dostępności usług dla społeczności lokalnej. Umożliwi to jednocześnie rozwój Świetlicy Środowiskowej, która w związku z brakiem miejsca, ma bardzo ograniczone możliwości swojego działania i nie może spełniać funkcji świetlicy socjoterapeutycznej.

2. Obszarem wymagającym szczególnej uwagi w najbliższych latach jest wsparcie dla osób starszych z terenu naszej gminy. Należy pamiętać o tendencjach demograficznych, które nieubłagalnie wskazują na fakt starzenia się naszej społeczności lokalnej. To generuje potrzebę zintensyfikowania działań w obszarze pomocy dla osób starszych (szczególnie samotnych, chorych, niesamodzielnych), aby jak najdłużej utrzymać ich prawidłowe funkcjonowanie w miejscu zamieszkania. Wydatki gminy na pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej corocznie gwałtownie wzrastają, tymczasem warto zaznaczyć, iż wsparcie instytucjonalne powinno być ostatnim ogniwem pomocy osobom starszym (po wykorzystaniu wszelkich możliwości utrzymania osoby w jej dotychczasowym środowisku). Działania gminy powinny być zatem ukierunkowane na wsparcie osób starszych w aktualnym środowisku zamieszkania poprzez m.in.:

a)   rozwój pomocy w formie usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby starszej. Ośrodek zatrudnia obecnie 5 opiekunek, ale potrzeby mieszkańców gminy są znacznie większe. Nie ma w gminie żadnej alternatywnej formy pomocy - np. prywatnej agencji opiekuńczej, lub spółdzielni socjalnej świadczącej pomoc usługową. Warto zatem rozważać kwestię utworzenia np. przez organizacje pozarządowe, przy współudziale gminy, spółdzielni socjalnej, działającej w tym zakresie, która mogłaby stanowić dopełnienie wsparcia usługowego dla osób starszych, realizowanego przez GOPS. W przypadku braku działań pod kątem spółdzielni socjalnej niezbędne jest poszerzenie kadry opiekunek GOPS minimum o jedną osobę.

b)  powołanie Domu Dziennego Pobytu dla osób Starszych- placówki, w której osoby starsze mogłyby aktywnie spędzać czas, rozwijając swoje zainteresowania i pasje oraz poszerzając zakres kontaktów społecznych. Takie działania służą przeciwdziałaniu ich izolacji i marginalizacji społecznej oraz sprzyjają przedłużeniu okresu aktywności życiowej osób starszych. Ta forma wsparcia jest również „tańsza” niż całodobowe wsparcie instytucjonalne. Atutem tego rozwiązania jest utrzymanie osoby w znanym jej i akceptowanym przez nią środowisku lokalnym.

3. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek prowadzenia mieszkań chronionych. Mieszkania Chronione to forma wsparcia kierowana do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową- np. przemoc w rodzinie, niepełnosprawność lub chorobę psychiczną potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu i jednocześnie nie wymagają umieszczenia w jednostce całodobowej opieki. Jest to forma pomocy społecznej, przygotowująca do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. W pierwszym przypadku chodzi głównie o osoby opuszczające domy dziecka, więzienia, szpitale psychiatryczne, czy też osoby będące ofiarami przemocy. Dla tych osób pobyt w mieszkaniu chronionym może być okresem adaptacji, po którym mogą one w pełni normalnie funkcjonować w środowisku. Mieszkańcy lokali chronionych korzystają ze wsparcia terapeutów, pracowników socjalnych i rehabilitantów, którzy pomagają im rozwiązywać bieżące problemy, wspierają w codziennych czynnościach domowych, planowaniu wydatków czy w znalezieniu pracy. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną. Na terenie gminy nie ma mieszkania chronionego, co w znaczny sposób utrudnia pracę w sytuacjach kryzysowych rodzin czy osób i wymusza ich wyjazd poza teren naszej gminy. 

4. Należy podjąć kroki w celu aktywniejszego wykorzystania potencjału społeczności lokalnej i stwarzać warunki do powstawania organizacji pozarządowych Rozwój III sektora umożliwi zlecenie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, zwiększając w ten sposób dostęp do usług i form pomocy dla społeczności lokalnej. Tego typu działalność w zakresie polityki społecznej jest rekomendowana w projekcie standardów dla pomocy społecznej.

                                                                                                          Sporządził:

 

                                                                                                                                             Renata Matejko

                                                                                                                                             Kierownik GOPS w Kętach

Dodatkowe informacje