Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu


„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu” – kolejny projekt GOPS w Kętach


Gmina Kęty rekomendowana została do otrzymania dotacji w wysokości 99 000 zł na realizację projektu pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2018 r.

Środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego mającego na uwadze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Za opracowanie pomysłu oraz jego realizację odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, ze szczególnym udziałem Klubu Integracji Społecznej.
Projekt ma na celu przygotowanie osób bezrobotnych, w tym w szczególności osób długotrwale bezrobotnych i/lub korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z
1)    bezpłatnych  szkoleń zawodowych oczekiwanych na otwartym rynku pracy,
2)    zajęć z  psychologiem i coach'em w celu budowania motywacji do podjęcia zatrudnienia
3)    indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym,
4)    szeregu zajęć aktywizujących – kina, basenu, groty solnej, itp.
5)    warsztatów z kreacji wizerunku
6)    systematycznych wizyt w salonie fryzjerskim i kosmetycznym

Na potrzeby realizacji projektu nawiązano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, szczególnie z Filią w Kętach, Spółdzielniami Socjalnymi „Koniczynka” i „Kętucky”, oraz z Ogólnopolskim Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita w Porąbce.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub pragnące uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt z Klubem Integracji Społecznej w Kętach pod numerem telefonu 33 845 25 51, 513 877 787 bądź w siedzibie Klubu w Kętach przy ul. J. III Sobieskiego 41 (naprzeciwko sklepu „Biedronka”) od poniedziałku do piątku  w godzinach między 7:00 a 15:00.