Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Nabór na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego.

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, 32 – 650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 8.

2. Wymagania niezbędne (formalne):

1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
2) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, kancelaryjnych i archiwalnych oraz finansów publicznych;
2) preferowane wykształcenie o kierunku prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi;
3) biegła obsługa komputera, systemów informatycznych i urządzeń biurowych, obsługa programu kadrowego REKORD;
4) komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętności analityczne, umiejętność organizacji pracy oraz kierowania zespołem, umiejętność pracy pod presją czasu, zdyscyplinowanie i pracowitość.

4. Zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie korespondencji na podstawie powierzonych zadań, organizowanie własnego stanowiska pracy i podległego personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, ergonomii, ppoż. i ochrony środowiska;
2) przygotowywanie projektów, wdrażanie i monitorowanie przestrzegania wewnętrznych aktów prawnych z zakresu kadrowo-administracyjnego;
3) prowadzenie wszystkich etapów procesu kadrowego (od rekrutacji poprzez nawiązanie, świadczenie i ustanie stosunku pracy);
4) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia spraw pracowniczych, terminowości sporządzania sprawozdań;
5)  sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON i Uzp
6) reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z pracownikami oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie zadań kadrowo-administracyjnych i socjalnych;
7) planowanie funduszu płac, analizowanie i kontrolowanie jego wykorzystania;
8) kształtowanie kultury organizacyjnej poprzez planowanie i koordynowanie polityki dot. stosunków międzyludzkich oraz relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą;
9) przygotowywanie i realizacja procedur przetargowych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

5. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy - pełny etat;
2) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;
3) praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z CV;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;
4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, 32 – 650 Kęty, moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika w dziale administracyjno-organizacyjnym”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego” w siedzibie ośrodka w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8  lub drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, 32 - 650 Kęty w terminie do 18 stycznia 2018 r. godz. 13.00 ( liczy się data wpływu do Ośrodka ).

8. Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, 32 – 650 Kęty.
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Dział Administracyjno-Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach oraz komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru na dane stanowisko.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy, ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Podanie danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania wymaganych danych osobowych kandydata udział w naborze nie będzie możliwy.

9. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

1) Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
4) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
   a) I etap - sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
   b) II etap - rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje,  kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.
6) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ppkt 5 lit b, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
7) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gops.kety.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka
w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8. 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.